Wedstrijdreglement

ŠKODA foto actie met de smurfen

De naamloze vennootschap S.A. D'IETEREN N.V., afdeling ŠKODA Import, met zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50, KBO nr. 0403.448.140 (briefwisseling met ŠKODA Import: Industriepark Guldendelle, Arthur De Coninckstraat 3, 3070 Kortenberg), organiseert een gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting: de ŠKODA wedstrijd “SKODAsmurf social media fotowedstrijd”. De wedstrijd loopt van 13 januari 2017 tot en met 22 januari 2017, 23u59. Winnaars worden bekendgemaakt tussen 23 januari 2017 en 31 januari 2017, 23u59.

De actie is beperkt tot natuurlijke personen van minstens 13 jaar oud woonachtig in België, die deelnemen onder hun eigen naam. De personeelsleden van D'IETEREN ŠKODA Import, van ondernemingen verbonden met de groep D’IETEREN, alsook tussenpersonen en familieleden die onder hetzelfde dak wonen, mogen niet aan de wedstrijd deelnemen. De deelname aan de wedstrijd is strikt persoonlijk en beperkt tot 1 deelname per foto tijdens de ganse duur. Elke foto kan slechts eenmaal deelnemen. Meervoudige deelname van eenzelfde foto van eenzelfde persoon (zelfde facebook of instagram account) heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemers aan de wedstrijd tot gevolg.

Inbreuken op deze regel zullen van rechtswege en zonder voorafgaande mededeling de diskwalificatie van de deelnemer voor al zijn deelnames en voor de volledige duur van de wedstrijd met zich meebrengen. Deelname aan de wedstrijd impliceert een loyale houding en de strikte naleving van de regels met respect voor de rechten van de andere deelnemers en andere partijen.

De wedstrijd omvat de volgende wedstrijduitdaging:

- Maak een selfie of foto met de smurfen op de ŠKODA stand in paleis 11 op het autosalon 2017

- Deel je foto op social media (Facebook of Instagram) of rechstreeks op onze Facebook pagina “ŠKODA Belgium” met de hashtag: #SKODAsmurf  / #schtroumpfSKODA

- Maak kans op leuke prijzen

Schifting:

- De foto’s worden na verificatie door de organisator ŠKODA Import toegevoegd aan een album op Facebook

- Na het autosalon selecteert de jury de meest geslaagde (meest originele en amusante) foto’s 

- De door de jury geselecteerde foto’s worden uitgeroepen tot de winnaars

De smurfen zullen aanwezig zijn op het autosalon op de stand van ŠKODA in Paleis 11 op de volgende data: zaterdag 14/01, zondag 15/01, woensdag 18/01, zaterdag 21/01 en zondag 22/01/2017.

De wedstrijd wordt aangekondigd via de sociale media kanalen van ŠKODA Import en via een leaflet op het Autosalon 2017.  Deelname gebeurt via social media platformen Facebook en Instagram. Er dient geen deelnameformulier te worden ingevuld.

Deelname aan de wedstrijd kan gedurende het autosalon van 13 januari 2017 tot en met 22 januari 2017, 23u59. Winnaars worden bekendgemaakt via social media van ŠKODA Import België tussen 23 januari 2017 en 31 januari 2017, 23u59.

Om geldig te kunnen deelnemen, dient elke deelnemer op een volledige manier de ŠKODA hashtag te gebruiken bij het delen van zijn/haar foto via social media kanalen Facebook of Instagram. Na verificatie door de organisator zal de foto worden toegevoegd aan een ŠKODA album op Facebook. Iedere geldige deelname heeft een kans om te winnen. 

Onleesbare, onduidelijke of gekopieerde foto’s zullen niet in aanmerking komen. Enkel niet eerder gepubliceerde foto’s mogen gebruikt worden voor de wedstrijd. Als deelnemer dient u ook werkelijk de eigenaar van de foto te zijn. ŠODA Import is niet aansprakelijk voor het onrechtmatig overnemen van foto’s door anderen. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard.

Opgelet: de foto’s mogen in geen geval negatief, denigrerend of kwaadsprekend zijn ten opzichte van elk individu of elke groep van individuën. Deze foto’s worden onmiddellijk verwijderd of gerapporteerd.

De volledige kosten voor deelname aan de wedstrijd (telefoon, internetverbinding, etc.) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen aan de organisator

Winnaars:

Na het autosalon wordt er een prijs toegekend aan de deelnemers met winnende foto’s, gedeeld via social media (Facebook of Instagram) met de hashtag #SKODAsmurf / #schtroumpfSKODA, die geselecteerd zijn door de jury. De Facebook of Instagram account via welke de foto is gedeeld wordt beschouwd als de winnaar (andere personen kunnen de foto niet opeisen, noch opeisen de winnaar te zijn).

Winnaars zullen via de Belgische ŠKODA Facebook-pagina en Instagram account bekend gemaakt worden en kunnen een privé-bericht krijgen via Facebook of Instagram. Ze zullen gevraagd worden om hun naam en privé-adres door te geven binnen de 5 daaropvolgende dagen via Facebook of Instagram voor het opsturen van de prijs.

In geval van ex-aequo zal de winnaar gekozen worden rekening houdende met het vroegste tijdstip van zijn deelname (dag, datum, uur, en minuten). 

Er zal minstens één prijs toegekend worden over de hele periode van de wedstrijd. 1 prijs per winnaar. Er wordt ten minste 1 prijs weggegeven n.a.v. deze wedstrijd.

D'IETEREN ŠKODA Import behoudt zich het recht voor om de prijs te annuleren indien de deelname niet volgens de richtlijnen in dit wedstrijdreglement gebeurde. De deelnemer (houder van het Facebook of Instagram account) is als enige verantwoordelijk voor de inhoud, correctheid en betrouwbaarheid van de informatie die hij in het kader van zijn deelname meedeelt (in het bijzonder zijn/haar foto en naam), om ervoor te zorgen dat hij aan de wedstrijd kan deelnemen en, in voorkomend geval, de prijs geldig in ontvangst te kunnen nemen.

Na afloop van de wedstrijd en bekendmaking van de winnaar(s) moet de prijs in ontvangst genomen worden binnen de termijn die in het bericht (via Facebook of Instagram) aan de winnaar vermeld staat, zoniet zal ze onherroepelijk verloren zijn en eigendom blijven van D'IETEREN ŠKODA Import.

D'IETEREN ŠKODA Import maakt en verstrekt geen waarborg met betrekking tot de prijs, en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of toegebrachte schade (on)rechtstreeks veroorzaakt door de gewonnen prijs.

Over deze wedstrijd wordt geen schriftelijke correspondentie gevoerd, behalve deze in bovenvermelde paragraaf. Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement of het mechanisme van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk.

De deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen en formeel te aanvaarden. Deelname aan de wedstrijd (gebruik van de hashtag #SKODAsmurf / #schtroumpfSKODA op Facebook of Instagram) impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.

De gewonnen prijs is persoonlijk, ondeelbaar, kan niet geruild worden tegen andere producten, diensten of speciën en is niet overdraagbaar aan derden.

Louter door zijn/haar foto te delen met de hashtag #SKODAsmurf / #schtroumpfSKODA gaat de deelnemer formeel akkoord met het gebruik van de gegevens voor zijn identificatie en voor de publicatie van zijn naam indien hij als winnaar wordt aangeduid.

D'IETEREN ŠKODA Import kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van foutieve persoonlijke gegevens (telefoonnummer, adres...), die leiden naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer. 

D'IETEREN ŠKODA Import behoudt zich het recht om op gelijk welk tijdstip de wedstrijd op te schorten en dit zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor deelnemers of voor eender wie.

D'IETEREN ŠKODA Import neemt als enige een beslissing over elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement is voorzien. Tegen die beslissing is geen beroep mogelijk.

D’IETEREN ŠKODA Import is niet verantwoordelijk voor alle feiten die haar niet kunnen worden toegeschreven, namelijk onder andere in geval van slechte verzending van bericht naar de winnaar, afwijking van tijdstip van aanwezigheid Smurfen op het autosalon, onbeschikbaarheid van de internet site, technische mankementen die het verloop van de wedstrijd verhinderen, functiestoornissen van de internet die het goede verloop van de wedstrijd verhinderen, onderbrekingen, transmissietermijn van de gegevens, defecten aan de computer van de deelnemer of iedere andere probleem gelinkt met de communicatienetten, aan de servers, aan de leveranciers van toegang tot internet, aan de informatica installaties of aan software, verlies van elk gegeven, de gevolgen van om het even welke virus, onregelmatigheid, van elk technisch gebrek, materieel of software van welke aard ook die de deelname aan de wedstrijd zou hebben beperkt of verhinderd of die schade aan het informatica systeem van de deelnemer zou hebben veroorzaakt, van fouten bij de verzending van de loten, het verlies ervan tijdens de verzending, gemis aan ontvangst of laattijdige levering.

De persoonsgegevens van de deelnemers zullen niet worden verwerkt voor de organisatie van deze wedstrijd alsmede om deze te informeren over de producten en diensten en zullen niet worden aangewend voor direct-marketingdoeleinden.

D’IETEREN ŠKODA Import behoudt zich het recht om gebruik te maken van de naam van de deelnemers voor het bekendmaken van de winaars, en van foto’s genomen bij de uitreiking en het verloop van de prijs.

Deze wedstrijd wordt niet gesponsord of beheerd door Facebook of Instagram en is niet geassocieerd met Facebook of Instagram.

Verdere informatie over deze wedstrijd zal noch telefonisch, noch schriftelijk verstrekt worden.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de gegevens opgeslagen in de informatiesystemen van D'IETEREN ŠKODA Import, behoudens duidelijke vergissing, bewijskracht hebben met betrekking tot de verbindingselementen en de informatie die voortvloeit uit een informaticabewerking in het kader van de wedstrijd.

Huidig wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht. 

De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd ingeval van geschil met betrekking tot de interpretatie of toepassing van huidig wedstrijdreglement.