Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

Algemene disclaimer van de ŠKODA website
Deze website is ontworpen en wordt beheerd door de D’Ieteren Automotive SA/NV, 50 Maliestraat, 1050 Elsene RC Brussel 120.62. BTW : BE0466.909.993. Fax : 02/536.56.17. Hierna D'Ieteren genoemd.

Intellectuele eigendom
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de merken en logos en alle informatie en gegevens weergegeven op de site van D'Ieteren, zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van D'Ieteren en haar informatieleveranciers.
De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van D'Ieteren. Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.
De gebruiker erkent dat de website slechts bestemd is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik

Algemeen
Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden.
Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze nietoepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.
Deze voorwaarden beogen niet de van toepassing zijnde wettelijke vereisten te ontduiken, noch de aansprakelijkheid van D'Ieteren uit te sluiten in de gevallen waar deze niet kan worden uitgesloten volgens de voormelde wettelijke bepalingen.
Huidige voorwaarden zijn van toepassing voor deze website alsmede voor alle internet en extranet initiatieven van D'Ieteren.
D'Ieteren behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijde aan te passen, mits de gebruikers hiervan via deze website of per E-mail op de hoogte gebracht worden.

Verantwoordelijkheid - juistheid der gegevens
D'Ieteren en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van D'Ieteren.
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat D'Ieteren elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze website, waaronder de gegevens voor de personalisering van deze site.
Sommige op deze site geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. Afgebeelde extra's zijn tegen meerprijs leverbaar, tenzij anders vermeld. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site, D'Ieteren wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. D'Ieteren behoud zich tevens het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverd producten dienovereenkomstig te veranderen.
Alle informaties die via deze website worden verstrekt, zijn louter informatief bedeeld en houden geen verkoopaanbod van D'Ieteren productie in en kunnen de concessiehouders van het "SKODA" net niet binden. Deze informatic kan ten alle tijden worden aangepast, zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting.
De gebruiker erkent dat D'Ieteren het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de Website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.
Gelieve contact te nemen met uw "SKODA" dealer teneinde de juiste informatie te bekomen met betrekking tot de prijzen, specificaties van de voertuigen, leveringstermijnen, algemene verkoopsvoorwaarden en toepassingsgebieden van onze waarborgen.

Hyperlinks
Het is mogelijk dat deze Website of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is evenwel puur informatief en D'Ieteren biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat D'Ieteren zich akkoord verklaart met de inhoud en D'Ieteren is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze ander website zou kunnen worden gemaakt.
De hierbovenvermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Verwerking van persoonsgegevens

Alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens vind je op : www.dieteren.be/nl/privacypolicy

Alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een kredietaanvraag vind je op: https://www.vdfin.be/particulier/loginnl/nl/footer/privacy-notice.aspx

Aankondigingen
D'Ieteren geeft aan de gebruikers de mogelijkheid om aankondigingen te plaatsen op de website.
D'Ieteren wenst te benadrukken dat zij alleen een forum ter beschikking stelt waar geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten. D'Ieteren wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af aangaande de inhoud van deze aankondigingen en hun gevolgen. D'Ieteren geeft geen enkele garantie betreffende de diensten verworven of verkregen via de D'Ieteren internetdienst. D'Ieteren biedt slechts een forum waar geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten.
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat D'Ieteren geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor welke directe of indirecte schade ook (waaronder doch niet beperkt tot, exploitatieverlies, verloren winsten, besparingen of commerciële mogelijkheden), die zouden voortvloeien uit het gebruik van deze dienst door de gebruiker of derden, dan wel de onderbreking of stopzetting van deze dienst.
De gebruiker zal de website niet gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan derden of het imago van D'Ieteren, waaronder het invoegen van onjuiste of aanstootgevende informatie.

Bevoegdheid - Wetgeving
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden.
Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

Controle instantie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
De Algemene Directie voor het KMO-Beleid
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
Tel: (+32) 02/208 32 11