Algemene voorwaarden van de actie SCALA FIVE STARS Onderhoud en Slijtage

ARTIKEL 1 : Begunstigden

Deze actie is geldig, gedurende de looptijd van de actie, voor alle voertuigen Skoda Scala aangekocht bij een door s.a. D’Ieteren n.v. erkende Belgische Concessiehouder, behalve indien het ingezet wordt voor betaald vervoer van goederen of personen of indien het het voorwerp is van een huurcontract. En dit onder voorbehoud van uitdrukkelijke goedkeuring van s.a. D’Ieteren n.v. (hierna «de leverancier»).

ARTIKEL 2 : Voorwerp van de actie

De actie dekt, voor het omschreven voertuig gedurende 60 maanden of 60.000 km de financiële tenlasteneming van de kosten van werkloon, onderdelen en benodigdheden voor:

 • Onderhouden: volgens het door de constructeur voorziene onderhoudsplan of volgens de in België van kracht zijnde wetgeving.
 • Slijtageonderdelen: onderdelen waarvan het vervangingsinterval bepaald wordt in functie van de belasting ervan door de bestuurder, met inbegrip van 1 laagspanningsbatterij.

De actie dekt niet:

 • De mechanische, elektrische of andere herstellingen om de goede werking van het voertuig te verzekeren die niet aan slijtage gerelateerd zijn aangezien deze gedekt zijn door een uitgebreide garantie van 60 maanden of 100.000 km. (De voorwaarden van de uitgebreide garantie zijn beschikbaar in de boorddocumenten
 • Een herstelling of een vervanging die het gevolg zou zijn van een externe oorzaak of een ongeval of die voortvloeit uit een onjuist, abnormaal of oneigenlijk gebruik door de klant.
 • De vervanging van banden en de samengaande werken die nooit gedekt zijn door de actie (bv. stockeren, monteren, demonteren enz.)
 • De werkzaamheden betreffende op het voertuig gemonteerde accessoires, zelfs indien deze door een Concessiehouder zijn gemonteerd. Hetzelfde geldt voor de herstellingen en vervangingen verbonden met de installatie of het gebruik van accessoires
 • De gps-updates
 • De additieven (bv. AdBlue)
 • De carrosserie-, lak-, en bekledingswerkzaamheden
 • Het wassen en het lederonderhoud of soortgelijke werkzaamheden
 • De werkzaamheden die voortvloeien uit het gebruik van niet aan het voertuig aangepaste brandstof
 • De herstellingen aan de stof van het dak van een cabriovoertuig
 • Storende geluiden (bekledingen/instrumentenbord enz.), behalve wanneer deze aan een toekomstige panne voorafgaan
 • Hoogspanningsbatterijen van elektrische en hybride voertuigen (fabrieksgarantie volgens hun technische voorschriften)
 • Werkzaamheden uitgevoerd buiten het officiële net van het merk.

Deze werkzaamheden zullen uitgevoerd worden volgens de door de constructeur bepaalde normen. De actie stelt zich geenszins in de plaats van de wettelijke en conventionele waarborgen van de Constructeur, die van toepassing blijven.

ARTIKEL 3 : Verplichtingen van de klant

Het voertuig moet altijd gebruikt en onderhouden worden zoals een "goede huisvader", conform de aanbevelingen en voorschriften beschreven in de "Handleiding" en in het "Serviceplan" geleverd door de Constructeur en overhandigd bij de levering van het voertuig. De klant verklaart deze gelezen te hebben en verbindt zich ertoe ze na te leven. Alle mechanische en carrosseriewerkzaamheden zullen uitsluitend toevertrouwd worden aan een officieel lid van de distributieorganisatie van het merk in België. Bij elke doorgang zal de klant het "Serviceplan" van het voertuig voorleggen. De mechanische stukken en onderdelen die in het kader van voornoemde actie worden vervangen, worden eigendom van de leverancier. Indien een interventie ten gevolge van een onvoorziene en immobiliserende panne moet uitgevoerd worden in een ander land van de Europese Unie, zal de klant erop toezien dat de plaatselijke erkende hersteller van het merk het expliciet akkoord van de s.a. D’Ieteren n.v. verkrijgt vooraleer iedere herstelling aan te vatten. Indien de hersteller de betaling van zijn factuur van de klant vordert, vraagt deze laatste de terugbetaling ervan aan de s.a. D’Ieteren n.v., binnen de maand volgend op de herstelling, door de originele factuur met vermelding van zijn bankrekeningnummer op te sturen naar s.a. D’Ieteren n.v. Customer Business Development, Leuvensesteenweg 639, 3071 Kortenberg. De klant verbindt zich ertoe de s.a. D’Ieteren n.v, Customer Business Development zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging van zijn contactgegevens (adres, e-mail enz.).

ARTIKEL 4 : Duur van de actie

De actie Scala Five Stars is geldig voor de duur van 60 maanden of 60.000 kilometers. De actie gaat van kracht op datum van de eerste inverkeerstelling, onder voorbehoud van goedkeuring door de leverancier. De actie loopt ten einde wanneer het voertuig de termen van de actie heeft bereikt (namelijk, de kilometerstand OF de einddatum van de actie). Indien de kilometers niet bereikt zijn aan de einddatum van de actie, kan deze niet verlengd worden.

ARTIKEL 5 : Verbreking

Indien het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van de actie onbruikbaar wordt ten gevolge van een ongeval (bv. total loss enz.), ten gevolge van een feit onafhankelijk van de wil van de klant (bv. diefstal enz.) zal de actie automatisch beëindigd worden, De leverancier kan de actie unilateraal en zonder voorafgaande kennisgeving opzeggen in geval van niet-naleving door de klant van de in de actie voorziene algemenevoorwaarden. 

ARTIKEL 6 : Overdracht van de actie bij verkoop van het voertuig.

De actie Scala 5 Stars blijft geldig in geval van verkoop van het voertuig en dit voor de oorspronkelijke voorziene duurtijd en kilometers. De leverancier behoudt zich het echt voor om deze overdracht te aanvaarden of te weigeren.

ARTIKEL 7 : Verwerking van de persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die over u verzameld worden, worden conform de geldende wettelijke verplichtingen verwerkt. De S.A. D’Ieteren N.V., BCE 0403.448.140, Maliestraat 50 in 1050 Brussel, is verantwoordelijk voor de behandeling van deze gegevens. Iedere vraag omtrent dit onderwerp kan u schriftelijk stellen aan S.A. D’Ieteren N.V. en kan u ook elektronisch aanschrijven via customercare@dieteren.be. Informatie over het type verwerkte gegevens, met welk doel ze worden verwerkt en welke uw rechten ter zake zijn (recht op toegang, recht op overdraagbaarheid van de gegevens, recht op rechtzetting, recht om vergeten te worden, recht om direct marketing te weigeren, recht om bij de bevoegde overheid een klacht in te dienen) kan bekomen worden door een schriftelijke aanvraag bij S.A. D’Ieteren N.V.. U kan deze informatie ook raadplegen via de website www.dieteren.be/nl/privacypolicy.

ARTIKEL 8 : Geschillen en bevoegdheid

Elk geschil omtrent de uitvoering en de interpretatie van huidige actie behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel. Voor alles wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de actie beroepen de partijen zich verder op het Belgische recht (uitgezonderd het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken). Elke klacht die voortvloeit uit de toepassing van de actie dient ten laatste binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de verstrijking van de actie meegedeeld te worden via aangetekend schrijven aan de leverancier. De nietigheid van een clausule van deze actie brengt niet de nietigheid van de actie in zijn geheel met zich mee. Indien een expertise noodzakelijk zou zijn en daaruit zou blijken dat de tussenkomst niet gedekt wordt door de actie, of dat één van de voorwaarden of verplichtingen ten laste van de klant niet is nageleefd, zijn alle kosten, inclusief expertise, voor rekening van de klant.

Download de PDF
pdf (23.3 KB)