Wedstrijdreglement ÔÇô ┬ź The Ultimate Testdrive ┬╗

De naamloze vennootschap S.A. D'IETEREN N.V., afdeling ┼áKODA Import, met zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50, KBO nr. 0403.448.140 (briefwisseling met ┼áKODA Import: Industriepark Guldendelle, Arthur De Coninckstraat 3, 3070 Kortenberg), organiseert een gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting: de ┼áKODA ┬ź The Ultimate Testdrive ┬╗. De wedstrijd loopt van 9 tot en met 23 mei 2018, 23u59.

De actie is beperkt tot natuurlijke personen van minstens 18 jaar oud die gedomicilieerd zijn in Belgi├ź. De personeelsleden van D'IETEREN ┼áKODA Import, van ondernemingen verbonden met de groep DÔÇÖIETEREN, alsook tussenpersonen en familieleden die onder hetzelfde dak wonen, mogen niet aan de wedstrijd deelnemen. De deelname aan de wedstrijd is strikt persoonlijk en beperkt, tijdens de ganse duur, aan ├ę├ęn enkele persoon (zelfde naam, zelfde voornaam, zelfde e-mail adres, zelfde postcode en adres).

Inbreuken op deze regel zullen van rechtswege en zonder voorafgaande mededeling de diskwalificatie van de deelnemer voor al zijn deelnames en voor de volledige duur van de wedstrijd met zich meebrengen. Deelname aan de wedstrijd impliceert een loyale houding en de strikte naleving van de regels met respect voor de rechten van de andere deelnemers en andere partijen.

De wedstrijd wordt aangekondigd via de touchscreens in de deelnemende Kinepolis punten. Deelname geschiedt uitsluitend via het formulier op de schermen of via een Messenger Chatbot.

Om geldig te kunnen deelnemen, dient elke deelnemer op een leesbare en volledige manier een deelnameformulier in te vullen en zal aan de wedstrijd moeten deelnemen. Iedere geldige deelname heeft een kans om te winnen. Onvolledige, onleesbare of gekopieerde formulieren en/of verslagen zullen niet aanvaard worden.

De wedstrijd omvat 1 wedstrijdvraag en 1 schiftingsvraag.

Wedstrijdvraag:

  • Hoeveel keer won ┼áKODA het WRC2 kampioenschap met de FABIA R5?

Schiftingsvraag:

  • Hoeveel mensen zullen aan deze wedstrijd deelgenomen hebben tussen 9 en 23 mei 2018, 23u59?

De prijzen worden toegekend aan de deelnemer die de wedstrijdvraag correct beantwoordt en het correcte antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert en dit in functie van de opgegeven voorkeur door de deelnemer.

In geval van ex-aequo zal de winnaar gekozen worden rekening houdende met het tijdstip van zijn deelname (dag, datum, uur, en minuten). Indien nodig zal de keuze gedaan worden: een schiftingsvraag zal gesteld en opgestuurd worden per e-mail aan de ex-aequo winnaars.

Prijs:

  • Een VIP uitnodiging op de Rally van Ieper op vrijdag 22 juni 2018 en in september 2018 een Ultimate Testdrive als co-piloot aan boord van de ┼áKODA FABIA R5, gesponsord door ┼áKODA Import Belgi├ź.

Er zal 1 winnaar geselecteerd worden.

D'IETEREN ŠKODA Import behoudt zich het recht voor om de prijs te annuleren indien de winnaar zijn deelnemingsformulier niet heeft ingevuld conform een identiteitsdocument dat voorgelegd zal moeten worden teneinde de prijs te kunnen ontvangen. De deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de correctheid en betrouwbaarheid van de informatie die hij in het kader van zijn deelname meedeelt (in het bijzonder zijn contactgegevens), om ervoor te zorgen dat hij aan de wedstrijd kan deelnemen en, in voorkomend geval, de prijs geldig in ontvangst kan nemen.

Na afloop van de wedstrijd zal de winnaar persoonlijk worden verwittigd. De prijs moet in ontvangst genomen worden binnen de termijn die in de brief aan de winnaar vermeld staat, zoniet zal ze onherroepelijk verloren zijn en eigendom blijven van D'IETEREN ŠKODA Import.

D'IETEREN ŠKODA Import maakt en verstrekt geen waarborg met betrekking tot de prijs, en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of toegebrachte schade (on)rechtstreeks veroorzaakt door de gewonnen prijs.

Over deze wedstrijd wordt geen schriftelijke correspondentie gevoerd, behalve deze in bovenvermelde paragraaf.

De deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen en formeel te aanvaarden. Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.

De gewonnen prijs is persoonlijk, ondeelbaar, kan niet geruild worden tegen andere producten, diensten of speci├źn en is niet overdraagbaar aan derden.

Louter door zijn persoonlijke gegevens in te vullen op het deelnemingsformulier verklaart de deelnemer formeel akkoord te gaan met het gebruik van die gegevens voor zijn identificatie en voor de publicatie van zijn naam en adres indien hij als winnaar wordt aangeduid.

D'IETEREN ŠKODA Import kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van foutieve persoonlijke gegevens (telefoonnummer, adres...), die leiden naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer.

D'IETEREN ŠKODA Import behoudt zich het recht voor om op gelijk welk tijdstip de wedstrijd op te schorten en dit zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor deelnemers of voor eender wie.

D'IETEREN ŠKODA Import neemt als enige een beslissing over elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement is voorzien. Tegen die beslissing is geen beroep mogelijk.

DÔÇÖIETEREN ┼áKODA Import is niet verantwoordelijk voor alle feiten die haar niet kan worden toegeschreven, namelijk in geval van slechte verzending van briefwisseling, onbeschikbaarheid van het internet site, technische mankementen die het verloop van de wedstrijd verhinderen, functiestoornissen van het internet die het goede verloop van de wedstrijd verhinderen, onderbrekingen, transmissietermijn van de gegevens, defecten aan de computer van de deelnemer of iedere andere probleem gelinkt met de communicatienetten, aan de servers, aan de leveranciers van toegang tot internet, aan de informatica installaties of aan software, verlies van elk gegeven, de gevolgen van om het even welke virus, onregelmatigheid, van elk technisch gebrek, materieel of software van welke aard ook die de deelname aan de wedstrijd zou hebben beperkt of verhinderd of die schade aan het informatica systeem van de deelnemer zou hebben veroorzaakt, van fouten bij de verzending van de loten, het verlies ervan tijdens de verzending, gemis aan ontvangst of laattijdige levering.

De persoonsgegevens van de deelnemers zullen worden verwerkt voor de organisatie van deze wedstrijd.

DÔÇÖIETEREN ┼áKODA Import behoudt zich het recht om gebruik te maken van de naam van de winnaar voor promotionele doeleinde, en van fotoÔÇÖs genomen bij de uitreiking en het verloop van de prijs.

De persoonlijke gegevens die worden ingezameld in het kader van deze wedstrijd kunnen door D'IETEREN ŠKODA Import worden aangewend voor direct-marketingdoeleinden indien de deelnemer hiervoor expliciete toestemming heeft gegeven. Op elk moment kan de deelnemer aan deze wedstrijd zich tegen het gebruik van genoemde gegevens voor bovenstaande doeleinden verzetten. Hij kan zijn recht van toegang tot of van rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens eisen door zich schriftelijk te richten tot D'IETEREN ŠKODA Import: Industriepark Guldendelle, Arthur De Coninckstraat 3, 3070 Kortenberg, met bijvoeging van een kopie van de voorzijde van zijn identiteitskaart. Hij kan zich op gelijk welk ogenblik verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden door zich schriftelijk tot bovenstaand adres te richten.

Verdere informatie over deze wedstrijd zal noch telefonisch, noch schriftelijk verstrekt worden.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de gegevens opgeslagen in de informatiesystemen van D'IETEREN ŠKODA Import, behoudens duidelijke vergissing, bewijskracht hebben met betrekking tot de verbindingselementen en de informatie die voortvloeit uit een informaticabewerking in het kader van de wedstrijd.

Huidig wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht.

De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd ingeval van geschil met betrekking tot de interpretatie of toepassing van huidig wedstrijdreglement.